SAWA-Σαντορίνη Ένωση καλής διαβίωσης των ζώων

Μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 από δραστήριους και αφοσιωμένους λάτρεις των ζώων στο νησί της Σαντορίνης, στην Ελλάδα.

Το SAWA έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα ζώα του νησιού-από αδέσποτα σκυλιά και γάτες μέχρι εγκαταλειμμένα γαϊδούρια και μουλάρια.

Σε στενή συνεργασία με το Δήμο Θήρας και τον τοπικό κτηνίατρο, η SAWA εγγυάται ότι όλα τα αδέσποτα ζώα στειρώνονται, εμβολιάζονται και αντιμετωπίζονται σε περίπτωση τραυματισμού, ασθένειας ή δηλητηρίασης, και αν είναι δυνατόν να γίνουν πάλι σπίτι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Είναι.

Επιπλέον, η SAWA παρακολουθεί την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής/κώδικα παροχής υπηρεσιών προστασίας των ζώων για όλα τα γαϊδούρια και τα μουλάρια που δραστηριοποιούνται στον κόλπο και εργάζεται συνεχώς για να περιορίσει τις συνθήκες υγείας και εργασίας τους.

Η SAWA έχει επί του παρόντος περίπου 120 σκύλους, 23 γαϊδούρια/μουλάρια/έχουν άλογα και 2 χοίρους.

SAWA-Santorini Animal Welfare Association

A non-governmental organization founded in 1992 by active and dedicated animal lovers of the island of Santorini, Greece.

SAWA is designed to protect the island’s animals-from stray dogs and cats to abandoned donkeys and mules.

In close cooperation with the municipality of Thira and the local veterinarian, SAWA assures that all stray animals are neutered, vaccinated and treated in the event of injury, illness or poisoning, and if possible made home again in Greece or abroad Be.

In addition, SAWA monitors the implementation of the Code of Practice/Code of Service Animal Protection for all donkeys and mules operating in the bay and is constantly working to curb their health and working conditions.

SAWA currently has around 120 dogs, 23 donkey/mule/have horses and 2 pigs.

SAWA – Santorini Animal Welfare Association

ist eine Nichtregierungsorganisation,die 1992 von aktiven und engagierten Tierliebhabern der Insel Santorini / Griechenland,gegründet wurde.

SAWA soll die Tiere der Insel schützen – von Streunenden Hunden und Katzen bis hin zu verlassenen Eseln und Maultieren.

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Thira und dem Örtlichen Tierarzt versichert SAWA, dass alle streunenden Tiere kastriert, geimpft und im Falle einer Verletzung, Krankheit oder Vergiftung, behandelt und möglichst in Griechenland oder im Ausland wieder heimisch gemacht werden.

Darüber hinaus überwacht SAWA die Umsetzung des ‚Code of Practice / Verhaltenskodex-Tierschutz‘ für alle Esel und Maultiere, die in der Bucht tätig sind und bemüht sich ständig um die Eindämmung ihrer Gesundheits-und Arbeitsbedingungen.

In SAWA gibt es derzeit rund 150 Hunde, 25 Esel/Maultiere/Pferde, 4 Schweine, 3 Ziegen und ein Schaf.

Αυτό σας κάνει ευτυχισμένους

Αυτό σας κάνει ευτυχισμένους

Η στήριξη, τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά, απαιτείται επειγόντως στη Σαντορίνη. Ως εκ τούτου, έχουμε καταστήσει την αποστολή μας να στηρίξουμε τη SAWA από την Γερμανία.

Τον χειμώνα του 2017/2018 ξεκινήσαμε το πρώτο μας έργο και ζήσαμε χρήματα και δωρεές για την κατασκευή του καταφυγίου στη Σαντορίνη, μετά από προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση, είχαμε τη δυνατότητα να φύγουμε τον Ιούνιο του 2018 με ένα πλήρως φορτωμένο 40 Tonner στα μικρά νησιά των Κυκλάδων.

Η ενέργεια αυτή ήταν μεγάλη επιτυχία και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια άλλη πρόσκληση για δωρεές για να προωθήσουμε την «κατασκευή» του καταφυγίου των ζώων του γαϊδουριού ή του Gnadenhof, επειδή εξακολουθεί να λείπει πολύ επί τόπου.

Αυτή τη φορά σχεδιάζουμε μια μεταφορά για τον Οκτώβριο του 2019

Honorary Office that brings joy

Honorary Office that brings joy

Support, both financially and actively, is urgently needed on Santorini. That is why we have made it our mission to support the SAWA animal welfare association from Germany.

In the winter of 2017/2018 we started our first project and called for money & donations in kind for the construction of the shelter on Santorini, after careful planning & organization we were able to go to the small Cyclades island in June 2018 with a fully loaded 40 tonner. Breaking.

This action was a complete success and so we decided to make repeated calls for donations in order to further advance the ‚ construction ‚ of the shelter or the Gnadenhof’s of the donkeys, because there is still a lack of much on the ground.

This time we are planning a transport for October 2019

Ehrenamt das Freude macht

Ehrenamt das Freude macht

Unterstützung, sowohl finanziell als auch tatkräftig, wird auf Santorini dringend gebraucht. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht den Tierschutzverein SAWA von Deutschland aus zu unterstützen.

Im Winter 2017 / 2018 starteten wir unser erstes Projekt und riefen zu Geld & Sachspenden für den Aufbau des Tierheims auf Santorini auf,nach sorgfältiger Planung & Organisation konnten wir im Juni 2018 mit einem voll beladenem 40 Tonner zu der kleinen Kykladen Insel aufbrechen.

Diese Aktion wurde ein voller Erfolg und so entschlossen wir uns,erneut Spendenaufrufe zu tätigen um den ‚Aufbau‘ des Tierheims bzw. des Gnadenhof’s der Esel, weiter voran zu treiben,denn es fehlt vor Ort noch an vielem.

Diesesmal Planen wir einen Transport für Oktober 2019